Kişisel Verilerin Korunması Metinleri

Kütahya Ticaret Borsası olarak bizimle temasa geçen kişilerin, kişisel verilerinin korunmasının öneminin farkındalığıyla kişisel verileri titizlikle işlemekteyiz. 
Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda kişisel veriye ilişkin kavramları ve kişisel verilerin işlenmesinde benimsediğimiz ilkeleri, işleme faaliyetlerinin amacını ve sınırlarını barındıran metinlerimiz:

img14

açık rızabeyan formu

Devam etmek için tıklayınız
img14

verİ sahİbİBAŞVURU FORMU

Devam etmek için tıklayınız
img14

kvkkİşleme envanterİ

Devam etmek için tıklayınız

KÜTAHYA TİCARET BORSASI 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Kütahya Ticaret Borsası tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
 
 1. VERİ SORUMLUSU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Kütahya Ticaret Borsası “Veri Sorumlusu” sıfatına ayrı ayrı haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
 
Adres : Bölücek Mah. Pir Ahmet Cad. No : 74 KÜTAHYA
Telefon : 0274 223 3043
Fax : 0274 223 3064
Web Adresi : www.kutbo.org.tr
E-Mail Adres : kutbo@kutbo.org.tr
 
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Kütahya Ticaret Borsası ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
 
Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, sağlık raporu, adli sicil kaydı, yaş, cinsiyet, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;
 
İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, fax numarası, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları, telefon görüşmeleri, e-posta yazışmaları, sesli ve görüntülü veriler;
 
Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik durumu, imza;
 
Banka Hesap Verileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri, fatura bilgileri;
 
Araç Bilgileriniz: Araç plaka bilgisi ve araç yakıt türü
 
Borsa Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
 
Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;
 
   
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kütahya Ticaret Borsası üyeleri ve/veya web sitemiz ziyaretçilerine ait kişisel veriler, Kütahya Ticaret Borsası tarafından sunulan hizmet ve içeriklerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Kütahya Ticaret Borsası tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Kütahya Ticaret Borsası’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Kütahya Ticaret Borsası ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun‟un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere  Kütahya Ticaret Borsası Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.
 
 1. AÇIK RIZA DOĞRULTUSUNDA İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI
Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Açık Rıza Metni’nde belirtilmiştir.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel veriler, Kütahya Ticaret Borsası tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Kütahya Ticaret Borsası tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Kütahya Ticaret Borsası’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Kütahya Ticaret Borsası ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenerek yine üyelerimiz, web sitesi ziyaretçilerimiz ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMAYÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kütahya Ticaret Borsası, kişisel verilerinizi Kütahya Ticaret Borsası ile iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.
 
 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Kütahya Ticaret Borsası Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politikada belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Kütahya Ticaret Borsası, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kütahya Ticaret Borsası’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kütahya Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç